سوپرپایپ اینترناشنال از آغاز فعالیت خود و همزمان با عرضه سیستم‌ها و خدمات نوآورانه، ارتقای دانش فنی صنعت تاسیسات را نیز از وظایف خود می‌داند، بدین منظور تولید و انتشار دانش در قالب‌های گوناگون از کتاب و نرم‌افزار تا چاپ و توزیع رایگان فصل‌نامه مجری را انجام می‌دهد.