اجرای نسل جدید اتصالات سوپرپایپ ماکس تا دو برابر سریعتر از هر اتصال پرسی دیگریست.

حذف مرحله سخت و زمانبر کالیبراسیون و  استفاده از کد رنگ و صفحه نصب ستاره ای زمان نصب و حذف هزینه کلی اجرا را به میزان چشمگیری کاهش داده است. وجود کد رنگ تشخیص فک پرس مناسب هر حلقه را آسان و از اشتباه در انتخاب فک یا تعویض آن جلو گیری می کند.