رینگ شکننده و تکنولوژی RTS

برای اطمینان بیشتر از درستی پرس در انتهای حلقه پرس یک رینگ تکیه گاه فک تعبیه شده که پس از پرس شکسته و از اتصال جدا می شود. به این ترتیب اتصالات پرس نشده به راحتی تشخیص داده می شوند. اتصالات به گونه ای طراحی شده اند تا اگر به هر دلیلی اتصالی پرس نشده باشد باقی بماند، یا پرس به درستی صورت نگرفته باشد، با نشت آب در زمان تست اولیه (یا حداقل فشار تست) مجری از وجود مشکل آگاه شود.

روزنه دید

دیدن لوله از روزنه دید اتصال، به مجری در اجرای درست لوله‌کشی کمک می‌کند.