سوپروالو سری S

شیرهای سوپروالو سری S در چهار نوع متفاوت S3، S2، S1 و S4 ، راه‌حل جدید دیگری از سوپرپایپ است كه به عنوان مكمل شیرهای ورودی واحدهای ساختمانی سوپروالو، به سیستم لوله‌كشی سوپرپایپ 2Max افزوده شده است و كارآمدی این سیستم را باز هم افزایش داده است .قابلیت های متنوع انواع شیرهای سوپروالو سری S امكان انتخابهای بیشتر را برای شما فراهم می‌كند.

راه حل‌ ایده‌آل برای اتصال به فن كویل و كنتورهای آپارتمانی

شیرهای سوپروالو سری S، همان امكانات سوپروالو سری T را برای نصب توكار در اختیار می‌گذارند و برای قطع و وصل لوله های فن كویل یا برای شیر كنتورهای آپارتمانی ایده آل هستند.